Avstämning och kontroller i bokföringen

Att siffrorna blir rätt från början redan i bokföringsmomentet innebär att du slipper
lägga tid på att rätta fel i efterhand. Avstämning av bokföringen är en rutin som görs
löpande för att kontrollera att alla siffror stämmer. Genom kontinuerlig avstämning av
ditt företags bokföring kan du alltid vara trygg med att företagets ekonomiska
rapporter är kvalitetssäkrade.

Exempel på avstämning

Avstämning mellan bokföringen och kund- eller leverantörsreskontran görs alltid för
att se så att alla transaktioner stämmer. Utifrån korrekta siffror kan viktiga beslut
grundas. Avstämningarna går ofta till så att ett utdrag för en viss period jämförs mot
ett konto där samma transaktion och händelser har skett. Varje månad kan du få en
rapport som visar resultatet av den löpande bokföringen. Vi rekommenderar alltid
månadsrapportering med avstämning mot transaktioner på olika konton mot
bokföringen för att du ska få en övergripande och rättvisande bild av företagets
ekonomiska ställning.

Därför är det viktigt att det blir rätt från början

Att i efterhand göra rättelser och bokföra ett arbete som löpt över ett helt år är mycket
kostsamt, både tidsmässigt och ekonomiskt. Ett lagkrav och en mycket viktig del av
företagets löpande bokföring är att samtliga ekonomiska händelser bokförs i direkt
anslutning till att de sker. Den som inte löpande arbetar med avstämning och
kontroller får oftast en tung arbetsbörda i slutet av året när bokslutet eller
årsredovisningen ska lämnas in. Vikten av att noggrant datera alla transaktioner blir
ännu mer tydlig när något inte stämmer i bokföringen. Ju fler detaljer som finns i det
som bokförts, desto enklare är det att spåra felet och rätta till det.

Senaste nytt